امتیاز خود را به 2048 برسانید ،بقیه مراحله دریافت لایسنس برای شما ایمیل میشود.

روش بازی: از کلیدهای "جهت"  صفحه کلید برای جابه جا کردن کاشی ها استفاده کنید. وقتی دو کاشی با اعداد متشابه به هم برخورد میکنند، با هم ادغام میشوند!


0به دوستان خود بگوئید: